Bestuur

Het bestuur van OSM Badminton draagt zorg voor een goede coƶrdinatie van alles wat de club aangaat. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:


Het bestuur komt een aantal maal per jaar bijeen en bespreekt dan alle lopende activiteiten. Zaken die een urgente reactie vereisen, worden besproken in het dagelijks bestuur dat wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris.


Eens per jaar legt het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) verantwoording af voor het reilen en zeilen van de vereniging.


Lid worden van het bestuur?
Naast de voorzitter, secretaris, penningmeester en de voorzitters van de commissies, staat het bestuur ook open voor 'algemene leden'. Dit zijn OSMers die meedenken met het bestuur, meedoen in de bestuursvergaderingen en kunnen helpen bij het doorvoeren van beleid. Iedereen die lid is van OSM badminton, kan algemeen lid worden.


Wat doet de voorzitter?

 • Voorzitten van de bestuursvergaderingen en de ALV.
 • Opstellen van de jaaragenda.
 • Contracten met de verhuurders van de zalen.
 • Bemiddelen bij belangenconflicten.

Wat doet de secretaris?
 • Voorlichting geven aan nieuwe leden.
 • Behandelen van vragen/verzoeken van leden.
 • Bijhouden van de ledenadministratie.
 • Vaststellen van de contributie en controleren van de contributiebetalingen.
 • Uitgeven van de gastlabels.
 • Voorbereiden van de bestuursvergaderingen en ALV en die notuleren.
 • Opstellen van het jaarverslag van het bestuur.
 • Archiveren van belangrijke besluiten.

Wat doet de penningmeester?
De boekhouding:
 • Betalen van o.a. zaalhuur, trainersvergoedingen en declaraties.
 • Bijhouden van betalingen en ontvangsten.
 • Controleren van alle uitstaande betalingen voor deelname aan trainingen en competitie.
 • Opstellen van het financieel jaarverslag.
 • Opstellen van de begroting.
En laat dat controleren door de kascontrolecommissie.


Lees verder: ALV.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email