Bestuur

Het bestuur van OSM Badminton draagt zorg voor een goede coƶrdinatie van alles wat de club aangaat. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Het bestuur komt een aantal maal per jaar bijeen en bespreekt dan alle lopende activiteiten. Zaken die een urgente reactie vereisen, worden besproken in het dagelijks bestuur dat wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris.

Eens per jaar legt het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) verantwoording af voor het reilen en zeilen van de vereniging.

Lid worden van het bestuur?
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden benoemd in de ALV voor een periode van 3 jaar. Direct na aftreden, kan hij/zij zich meteen weer kandidaat stellen. De voorzitters van de commissies nemen ook deel aan het bestuur. Daarnaast staat het bestuur ook open voor zgn. Algemene leden. Dit zijn OSM-ers die meedenken met het bestuur, meedoen in de bestuursvergaderingen en kunnen helpen bij het doorvoeren van beleid. Iedereen die lid is van OSM badminton, kan algemeen lid worden.

Wat doet de voorzitter?

 • In brede zin leiding geven aan OSM Badminton.

 • Voorzitten van de bestuursvergaderingen en de ALV.

 • Opstellen van de jaaragenda.

 • Contracten met de verhuurders van de zalen.

 • Bemiddelen bij belangenconflicten.

Wat doet de secretaris?

 • Voorlichting geven aan nieuwe leden.

 • Behandelen van vragen/verzoeken van leden.

 • Bijhouden van de ledenadministratie en de commissielijst.

 • Vaststellen van de contributie en controleren van de contributiebetalingen.

 • Uitgeven van de gastlabels.

 • Voorbereiden van de bestuursvergaderingen en ALV en die notuleren.

 • Opstellen van het jaarverslag van het bestuur.

 • Archiveren van belangrijke besluiten.

Wat doet de penningmeester?
De boekhouding:

 • Betalen van o.a. zaalhuur, trainersvergoedingen en declaraties.

 • Bijhouden van betalingen en ontvangsten.

 • Controleren van alle uitstaande betalingen voor deelname aan trainingen en competitie.

 • Opstellen van het financieel jaarverslag.

 • Opstellen van de begroting.

En laat dat controleren door de kascommissie.


Lees verder: ALV.


Deel dit op:   Facebook    WhatsApp    Email