image

ALV: Voorstellen bestuur

2006-11-29: Nieuws van het Bestuur voor iedereen.

Vier belangrijke voorstellen die het bestuur wil voorleggen op de ALV

1. Contributie


Er zijn dit seizoen geen bijzondere factoren, behalve dan dat het aantal leden dit jaar minder is dan voorgaande jaren. Daarom relateert het bestuur de contributieverhoging aan de CBS prijsindex (inflatie) van augustus: 1,4% met een afronding naar boven. Het voorstel is om voor het seizoen 2007-2008 de volgende contributies te hanteren:


Senior: €165,00 (was €162,00)


Junior: €112,00 (was €110,00)


2. Samenstelling competitieteams


De samenstelling van de competitieteams gebeurt voornamelijk in onderling overleg tussen de competitiespelers. Hierbij is er veel ruimte voor het individuele belang. De goede resultaten van onze competitieteams noodzaken tot een aantal bijsturingen. Deze professionaliseringsslag leidt onder andere tot meer trainingen met gediplomeerde trainers. De uitbreiding van een recreantenclub naar een top badmintonvereniging leidt ertoe dat het clubbelang prevaleert boven het individueel belang. Het Bestuur stelt daarom voor om de teams in de toekomst door de hoofdtrainer in nauw overleg met het Bestuur te laten vormen.


3. Deelname trainingen


Gegeven de zeer beperkte zaalcapaciteit in Maarssen is het aantal trainingsplaatsen ook beperkt. Om de verdeling van het aantal plekken in het clubbelang te laten verlopen, stelt het Bestuur de volgende toewijzingsprocedure/reglement voor:


Per niveau gelden de volgende regels:


1. De hoofdtrainer adviseert het Bestuur over de voor de selectietraining uit te nodigen leden. Het Bestuur neemt dit advies in principe over.


2. OSM-leden, die namens OSM uitkomen in de competitie, hebben als eerste recht op een trainingsplaats bij de competitietrainingen.


3. In het geval er na de verdeling onder punt 2 nog plaatsen beschikbaar zijn in de competitietraining dan worden deze plaatsen toegewezen aan niet competitie spelende OSM-leden.


4. In het geval er na de verdeling onder punt 2 en 3 nog plaatsen beschikbaar zijn in de competitietraining dan kunnen niet OSM-leden deelnemen tegen een commercieel tarief zoals vastgesteld door het Bestuur.


5. Wanneer er meer gegadigden zijn voor de competitietraining dan dat er plaatsen zijn voor deze training, dan adviseert de hoofdtrainer het Bestuur, aan wie zij de plaatsen kan toekennen.


6. De plaatsen voor de toernooitrainingen worden toegewezen door het Bestuur na advies van de hoofdtrainer in overleg met het Bestuur.


7. De plaatsen voor de beginnerstrainingen 1 en 2 worden toegewezen door de betreffende trainer en TC en zijn in beginsel voor nieuwe leden.


8. De plaatsen voor de trainingen voor de jeugd zijnde niet de competitietrainingen worden door de betreffende trainer(s) en JC toegewezen.


9. Alle overige trainingen staan open voor alle OSM-leden waarbij de beschikbare plekken worden toegewezen op volgorde van aanmelding.


10. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, bepaalt het Bestuur.


Definities


Competitiespeler


Een competitiespeler is een speler die als teamlid deelneemt aan de competitie, of die zich beschikbaar heeft gesteld als reservespeler voor één of meerdere teams.


Selectietraining


Trainingen als dusdanig aangewezen door het Bestuur waarvoor leden door het Bestuur worden uitgenodigd tot deelname.


Competitietraining


Trainingen als dusdanig aangewezen door het Bestuur waarvoor leden zich kunnen inschrijven. In principe is deze training bedoeld voor de competitiespelers van OSM.


Toernooitraining


Trainingen als dusdanig aangewezen door het Bestuur waarvoor leden zich kunnen inschrijven. In principe is deze training bedoeld voor OSM-leden die niet door OSM georganiseerde toernooien spelen.


Beginnerstraining


Trainingen als dusdanig aangewezen door het Bestuur waarvoor leden zich kunnen inschrijven. In principe is deze training bedoeld voor de beginnende spelers van OSM.


Thematraining


Trainingen als dusdanig aangewezen door het Bestuur waarvoor leden zich kunnen inschrijven. In principe is deze training bedoeld voor alle leden van OSM.


4. Papieren uitgave clubkrant


De redactiecommissie heeft alle informatie die altijd in het clubblad staat, nu ook beschikbaar gesteld op de nieuwspagina van onze internet-site. De volgende logische stap is het stoppen met het verspreiden van de papieren versie van het clubblad. Daarvoor zijn vier redenen aan te voeren: de snelheid waarmee het nieuws via een papieren uitgave de leden bereikt is laag: het maken, drukken en verspreiden van het clubblad duurt 4 tot 6 weken, waardoor het nieuws alweer oud is, als het op de deurmat ligt. Daarnaast besparen we druk- en verspreidingskosten (ongeveer €600,- per jaar) en ook doen we minder beroep op de mensen die hun tijd hieraan besteden. De laatste reden is dat met de internet-nieuwspagina er een goed, snel en goedkoop alternatief voorhanden is.


Er zijn ook nadelen: het internet is een vluchtiger medium en niet voor iedereen beschikbaar. De redactiecommissie komt hierin tegemoet door enerzijds regelmatig een email-nieuwsbrief naar alle leden te sturen met daarin de belangrijkste nieuwsberichten uitgelicht (denk aan inschrijfformulieren en de aankondiging van toernooien). Anderzijds zullen de essentiële berichten ook op papier worden verzonden naar leden die geen internet hebben (maar dan niet zo mooi gedrukt als het clubblad). Het bestuur stelt voor om te stoppen met het verspreiden van de papieren clubkrant.

Plaats je reactie onder dit bericht