image

2012-11-02: Nieuws van het Bestuur voor iedereen.

Een samenvatting van de voortgangsrapportage over de MFA: een nieuw complex voor sport, ontspanning, wonen en cultuur. Duurzaam en energiezuinig.

Eerst enkele links:
Gemeentelijke nieuwsbrief oktober 2012 (o.a. foto's & impressies)
Verzin de nieuwe naam voor de MFA en:
.
U kunt ook een kijkje nemen in de MFA.


De samenvatting
We bouwen op dit moment aan een eigentijdse accommodatie met de volgende functies:
- zwembad
- sporthal
- horecavoorziening
- bibliotheek
- jongerencentrum
- Dansstudio Feel The Beat


Verder wordt gewerkt aan:
- het realiseren van 45 seniorenappartementen boven de MFA
- de herinrichting en opwaardering van het openbaar gebied in Bisonspoor
- de privatisering van het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties in Maarssen


Tijdelijke huisvesting gebruikers Bisonsport
Alle voormalige gebruikers van Bisonsport hebben een tijdelijke vervangende accommodatie gevonden, waarbij wij samen met deze partijen zijn opgetrokken. Over de Tijdelijke sporthal Daalseweide: regelmatig vindt op verschillende manieren overleg met de diverse gebruikers plaats om de bevindingen en ervaringen uit te wisselen. De beperkte inzet van een beheerder, de keuze voor sleutelbeheer en het feit dat een tijdelijke hal simpelweg beperkingen met zich mee brengt, leidt tot (oplosbare) problemen voor de gebruikers. Enkele voorbeelden: problemen met schoonmaken, lekkage, niet goed afgestelde douches, vandalisme. In dergelijke situaties wordt in overleg met de gebruikers zo snel mogelijk een passende oplossing gezocht. De huur van de tijdelijke sporthal zal worden opgezegd, kort na de beoogde datum van ingebruikname van de nieuwe MFA. Dit om de overgang van de gebruikers naar de nieuwe MFA zo soepel mogelijk te laten verlopen.


Realisatiefase nieuwbouw MFA Bisonspoor
De bouw vordert gestaag en het bereiken van het hoogste punt is inmiddels op gepaste wijze sober gevierd op 25 september 2012. We gaan er vanuit dat de oplevering in het eerste kwartaal van 2013 plaatsvindt. Het gebouw wordt daarna gefaseerd in gebruik genomen. Gebruikers worden hierover te zijner tijd geïnformeerd.
Over de kleurstelling: In de Stuurgroep is besloten tot het op een speelse manier toepassen van verschillende tinten groen. Vanaf het buitenterrein lopen brede banen in verschillende tinten groen richting het gebouw. In het gebouw zelf vervolgen deze banen hun weg tot de ingang van de functie van het gebouw waar zij bijhoren. Op de lijnen zelf wordt ook de functieaanduiding vermeld (zoals zwemmen en lezen). Een combinatie van groene kleuren wordt verder op bescheiden schaal toegepast in het gebouw, bijvoorbeeld op een wand in de centrale hal en op de tribune van sporthal en zwembad. De centrale hal straalt overigens rust uit door het gebruik van de kleur wit (off white).


Exploitatie nieuwe MFA
Sportfondsen Stichtse Vecht BV exploiteert vanaf 1 januari 2013 twee sportzalen, drie gymnastieklokalen én de MFA. De gemaakte afspraken met Sportfondsen zijn vastgelegd in een exploitatie- en een huurovereenkomst. Vooruitlopend op de door Sportfondsen met de diverse gebruikers af te sluiten overeenkomsten over huur en gebruik van de ruimten, zijn de afspraken hieromtrent nu alvast contractueel met deze partijen vastgelegd. We zijn bezig met de feitelijke overdracht van de exploitatie naar Sportfondsen voor te bereiden. Met Sportfondsen worden afspraken gemaakt over onder andere de overgang van het personeel, het vastgoed en alles wat daarmee samenhangt.
De financiële consequenties hiervan worden momenteel in beeld gebracht en zullen via de reguliere P&C-producten (begroting/berap) of een separaat voorstel aan uw raad worden voorgelegd.


Planning
De opgestelde planning is leidend voor de diverse acties. Op onderdelen zijn enige verschuivingen in tijd opgetreden en de planning is daarop aangepast. Desondanks verloopt het proces nog volgens planning. De bouw is tot nu toe voorspoedig is verlopen, al zit er geen rek meer in de planning. Op dit moment is voorzien in de oplevering die plaatsvindt in het eerste kwartaal van 2013. Het gebouw zal gefaseerd in gebruik genomen worden. De officiële opening zal plaatsvinden als het gebouw volledig in gebruik is genomen.

Plaats je reactie onder dit bericht